Majetkové daně - Daň z nabytí nemovitých věcí

Daň z nabytí nemovitých věcí a vše co ní potřebujete vědět:

Potřebujete pomoci v této oblasti? Obraťte se na mne, rád pro vás vše zajistím. Vy tak uspoříte spoustu času, zbavíte se starostí a hlavně budete mít klid a jistotu, že vaše povinnost k finančnímu úřadu byla splněna. 

Poplatník daně: Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je od 1.11.2016 nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci, jde-li o nabytí vlastnického práva koupí nebo směnou. Netýká se bezúplatných převodů, jako je dědictví nebo darování (výjimkou je „vzájemné darování“). Plátcem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující 

Předmět daně: Předmětem daně z nabytí nemovitých věcí je úplatné nabytí vlastnického práva k nemovité věci, která je pozemkem, stavbou, částí inženýrské sítě nebo jednotkou nacházejícími se na území České republiky, právem stavby, jímž zatížený pozemek se nachází na území České republiky, nebo spoluvlastnickým podílem na nemovité věci uvedené výše.

Základ daně: Základem daně z nabytí nemovitých věcí je nabývací hodnota snížená o uznatelný výdaj. Nabývací hodnotou je sjednaná cena, srovnávací daňová hodnota, zjištěná cena, nebo zvláštní cena. Nabývací hodnota se stanoví ke dni, kdy nastala skutečnost, která je předmětem daně z nabytí nemovitých věcí. Uznatelným výdajem je odměna a náklady prokazatelně zaplacené poplatníkem znalci za znalecký posudek určující zjištěnou cenu, je-li tento posudek vyžadovanou přílohou daňového přiznání.

Více o základu daně nalezente v § 10 - 25 zákona.

Sazba a výpočet daně: Sazba daně z nabytí nemovitých věcí činí 4 %. Daň z nabytí nemovitých věcí se vypočte jako součin základu daně zaokrouhleného na celé stokoruny nahoru a sazby daně.

Daňové přiznání:Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí je poplatník povinen podat nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl v katastru nemovitostí proveden vklad. Další případy jsou uvedeny v zákoně.

Poplatník je povinen v daňovém přiznání sám vyčíslit zálohu a uvést údaje nutné k určení směrné hodnoty, jimiž jsou údaje týkající se velikosti, druhu, polohy, účelu, stavu, stáří, vybavení a stavebně technických parametrů nemovité věci.

Poplatník v daňovém přiznání nevyčísluje daň z nabytí nemovitých věcí. Poplatník je povinen platit daň z nabytí nemovitých věcí prostřednictvím zálohy ve výši 4 % sjednané ceny. Záloha se zaokrouhluje na celé koruny nahoru a je splatná v poslední den lhůty stanovené pro podání daňového přiznání.

Neodchyluje-li se vyměřovaná daň z nabytí nemovitých věcí od vyměřované zálohy, hledí se na vyměřovanou zálohu jako na tvrzenou daň. Uhrazená záloha se započítává na úhradu splatné daně.

Daň se neplatí v případě, kdy činní méně než 200Kč.

Potřebujete pomoci v této oblasti? Obraťte se na mne, rád pro vás vše zajistím. Vy tak uspoříte spoustu času, zbavíte se starostí a hlavně budete mít klid a jistotu, že vaše povinnost k finančnímu úřadu byla splněna.


100% Club Počet let praxe v realitách: 3 Certifikovaný makléř Realitní profesionál 1