Majetkové daně - Daň z nemovitých věcí

Daň z nemovitých věcí

Každý, kdo vlastní nějakou nemovitost nebo pozemek, je povinen podat přiznání k dani z nemovitých věcí. Výjimku tvoří pozemky a stavby od daně osvobozené. Daň z nemovitých věcí se skládá ze dvou částí - daně z pozemků a daně ze staveb. Bylo-li daňové přiznání podané v minulosti, nutnost podání nového přiznání je pouze v případě změny. K výpočtu můžete využít i naši kalkulačku daně z nemovitostí.

Daň z nemovitých věcí - vymezení:

Tuto daň upravuje zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí a skládá se z daně z pozemků a daně ze staveb a jednotek. Za zdaňovací období se počítá kalendářní rok, daňové přiznání za příslušný rok se podává do 31.1. daného roku. Daň z nemovitých věcí se vyměřuje na zdaňovací období podle stavu k 1. lednu roku, na který je daň vyměřována.

Placení daně: Daň je splatná ve dvou stejných splátkách, přesáhla-li částku 5000 Kč, a to nejpozději do 31. května a do 30. listopadu. V případě, kdy roční daň z nemovitostí nepřesáhne částku 5.000 Kč, je daň splatná najednou, nejpozději do 31. května. Více o platbě daní najdete v sekci Daňový kalendář.

Poplatníci, kteří provozují zemědělskou výrobu a chov ryb, platí daň také ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. srpna a 30. listopadu běžného zdaňovacího období.

Daň z nemovitých věcí - stavby a jednotky

Předmět daně:

Předmětem daně ze staveb a jednotek jsou na území České republiky zdanitelné stavby (budova, kterou se pro účely daně z nemovitých věcí rozumí budova podle katastrálního zákona, inženýrská stavba uvedená v příloze zákonu) a jednotky (předmětem daně ze staveb a jednotek není budova, v níž jsou jednotky).

Poplatníci:

Poplatníkem daně ze staveb a jednotek je vlastník zdanitelné stavby nebo jednotky. Jde-li o zdanitelnou stavbu nebo jednotku, která je ve vlastnictví České republiky, potom subjekt, který má právo hospodařit s majetkem státu.

Poplatníkem daně ze staveb a jednotek je vždy nájemce nebo pachtýř u pronajaté nebo propachtované jednotky, která zahrnuje nebytový prostor jiný než sklep nebo komoru, nebo zdanitelné stavby, s výjimkou budovy obytného domu, jsou-li s nimi příslušné hospodařit Státní pozemkový úřad nebo Správa státních hmotných rezerv, nebo převedené na základě rozhodnutí o privatizaci na Ministerstvo financí.

Solidární daňová povinnost:

Poplatníci, kteří jsou spoluvlastníky nemovité věci, nebo u nichž nelze určit podíl na nemovité věci, jsou povinni plnit daňovou povinnost společně a nerozdílně. Na poplatníky, kteří jsou povinni plnit daňovou povinnost společně a nerozdílně, se hledí, jako by měli společnou daňovou povinnost.

Osvobození:

Od daně ze staveb a jednotek jsou osvobozeny zdanitelné stavby nebo jednotky, které jsou ve vlastnictví státu; obce (stavba se musí nalézat na katastrálním území obce); církve; stavby ve vlastnictví sdružení občanů a obecně prospěšných společností; stavby, které slouží k zlepšení životního prostředí a další stavby uvedené v § 9 zákona.

Základ daně:

Do základu daně se započítává výměra půdorysu nadzemní části zdanitelné stavby v m2 podle stavu k 1. lednu zdaňovacího období.

Základem daně u jednotky je výměra podlahové plochy v m2 podle stavu k 1. lednu zdaňovacího období, vynásobená koeficientem 1,22, je-li součástí jednotky pozemek přesahující zastavěnou plochu nebo je-li s jednotkou užíván pozemek ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek v domě, v ostatních případech koeficientem 1,20.

Daň z nemovitostí - pozemky

Předmět daně:

Pozemky, které se nacházejí na území České republiky a jsou uvedené v katastru nemovitostí, se stávají předmětem daně.

Za předmět daně se nepovažují ty pozemky, které jsou určené pro obranu státu; ochranné lesy a lesy zvláštního určení dle Zákona č. 61/1977 Sb., o lesích; některé vodní plochy a pozemky zastavěné v rozsahu půdorysu stavby.

Poplatník, nájemce:

Poplatníkem daně se stává vlastník pozemku. Uživatel je poplatníkem daně z pozemků v případě, že vlastník pozemku není znám, nebo u pozemků, jejichž hranice v terénu reálně vznikly po předání pozemků jako náhradních za původní pozemky sloučené. Poplatníkem daně z pozemků je vždy nájemce nebo pachtýř u pronajatého nebo propachtovaného pozemku, je-li evidovaný v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem.

Solidární daňová povinnost:

Poplatníci, kteří jsou spoluvlastníky nemovité věci, nebo u nichž nelze určit podíl na nemovité věci, jsou povinni plnit daňovou povinnost společně a nerozdílně.Na poplatníky, kteří jsou povinni plnit daňovou povinnost společně a nerozdílně, se hledí, jako by měli společnou daňovou povinnost.

Osvobození:

Mezi pozemky, které jsou osvobozeny od daně patří ty, které vlastní stát, obce; hřbitovy; veřejné přístupné parky, sportoviště; zemědělské a lesní pozemky po daný počet let a další pozemky, které jsou uvedeny v § 4 zákona.

Základ daně:

U pozemků, na kterých se rozkládá orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad a trvalý travní porost, je základem daně cena půdy zjištěná násobením skutečné výměry pozemku (údaj musí být v celých m2) průměrnou cenou půdy stanovenou na 1 m2 ve vyhlášce. Jedná-li se o hospodářské lesy a rybníky s intenzivním a průmyslovým chovem ryb, pak se zjistí cena pozemku vynásobením skutečné výměry pozemku v m2 částkou 3,80 Kč. Cena pozemku se také může zjistit dle platných cenových předpisů uvedených k 1.1. zdaňovacího období. U pozemků, které nebyly uvedeny, se základem daně stává skutečná výměra pozemku uvedená v m2 zjištěná k 1. lednu zdaňovacího období.

 

 


100% Club Počet let praxe v realitách: 3 Certifikovaný makléř Realitní profesionál 1